ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานประกันสังคม เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม

06 ธันวาคม 2565